งานเชื่อมต่อสาย Fiber Optic อบต.บ้านชุ้ง – YBB Technology